SOUDRUHŮM A ODBĚRATELŮM DĚLNICKÝCH LISTU (1894)

Soudruzi, přátelé!

Nejsme milovníky nářků, bědování a škemravých jeremiád, neboť mužům, bojujícím za svobodu lamentace a hořekování nejméně sluší. Neobtěžovali jsme vás od počátku založení tohoto listu žádnými lamentacemi, dnes ale nás povinnost a zodpovědnost volá, bychom k vám vážně promluvili. Leží před vámi 22. číslo „Dělnických Listů,“ orgánu „Mezinárodní Dělnické Jednoty“ v Americe, který byl z usnesení vašeho na konferenci v Chicagu založen.

Uplynulo již tedy téměř půl roku od vycházení listu. Vašim usnešením vložena na nás v New Yorku povinnost vydávání a řízení orgánu Jednoty a my ji milerádi přijali a svědomitě, poctivě a obětavě starali jsme se o společný nás všech časopis.

Vzdor děsné průmyslové krisi a bídě mezi dělnictvem, vzdor zuřivé protiagitaci, boycottu a všem piklům na zničení našeho listu se strany sociálních demokratů od „Hlasu Lidu“ a od „Práva Lidu,“ udrželi jsme váš orgán přes zimu k zlosti všech protivníků a intrikantů. Vítězně, mužně a odhodlaně odráželi jsme všecky útoky a překonávali všecky tajné i veřejné pikle. Ovšem že museli jsme napnout všecky síly a obětovnost, abysme tu vaši „válečnou lotl,“ váš-časopis udrželi nad vodou.

Soudruzi a přátelé uvažte, my téměř půl roku zasíláme již několik set čísel „Dělnických Listů“ čtenářům na úvěr. Časy jsou zlé, práce málo, výdělky skoro žádné a bída veliká; to jsme věděli a ze všech stran se nám podobné nářky zasílaly. Nehrdlili jsme odběratele, nýbrž důvěřovali v ně, že svou platební povinnost vykonají, jakmile budou moci a sami napjali jsme všecky sily a obětavost až do krajnosti.

Nyní jsme vysíleni, vyčerpáni. Soudruzi, nyní je na vás řada, nyní musíte vy pomoci! My jsme zrovna jako vy jen chudí dělníci, žijící z hladové mzdy a nemáme mimo holých rukou také ničeho. A jeli bída letos veliká všude, tu v New Yorku byla a je dosud snad největší. Soudruzi naříkají na venkově, že nemohou zaplatit předplatné, což je zajisté v mnoha případech pravdou. Ale nemohouli soudruzi zaplatit za čtvrt roku 60 centů předplatného, jak my v New Yorku, těch několik soudruhů, kteří starají se o vydáváni „Dělnických Listů,“ máme každý týden sehnat na celý náklad listu? Odkud to máme brát? Naše platební povinnosti jsou veliké a nyní přesahují již naše síly.

My jsme se uskrovnili, utáhli ve všem a hospodařili, že by to málo kdo dovedl. Nyní apelujeme na vás, na všecky spolky Mezinárodní dělnické Jednoty, na všecky opravdové soudruhy a poctivé odběratele: konejte všichni svou povinnost, tak jako my jí konáme!

„Dělnické Listy“ mohou dobře vycházet!, když soudruzi budou chtít, když zapraví své předplatné a budou se starat o jejich rozšíření. Doposud většina spolků Mezinárodní dělnické Jednoty a většina soudruhů pro svůj list nic neučinila. Několik set odběratelů nezapravili ještě ani předplatné za první čtvrtletí. Jak má list náš vycházeti a prosperovati? List ten založen byl Mezinárodní Dělnickou Jednotou, on zájmům a zásadám jejím poctivě a věrně slouží, nuže, je to povinností, by celá Jednota se o jeho existenci starala a nikoliv jen jednotliví obětaví soudruzi a několik čilých a zásadě věrných spolků!

Soudruzi! Udrželi jsme „Dělnické Listy“ přes tu nejhorší dobu, přes zimu, nyní, když se práce otevírá a poměry lepší, konejte též vy svou povinnost, by jsme existenci jejich postavili na pevný základ! To může se stát zapravením dluhovaného předplatného a hojným předplácením vůbec.

Žádáme tudíž snažně všecky, kteří za časopis dluhují, by svou povinnou částku co možná nejdříve zapravili.

Soudruhy a všecky, kteří potřebu radikálního časopisu uznávají žádáme, by se o rozšíření a podporu „Dělnických Listů“ starali. Bylo by to špatným vysvědčením pro stranu, pro „Mezinárodní Dělnickou Jednotu,“ kdyby nedovedla udržeti si svůj orgán, který si sama založila, pro „Jednotu,“ která má tolik spolků!

Ku konci prohlašujeme, že všem, kteří za půl roku dluhuji a do 26 čísla dluhovanou částku nezapraví, bude zasílání listu 26. číslem zastaveno. Výjmuti budou jen nemocní a bez práce jsoucí a ti, kteří se „čestným slovem zavážou,“ že zaplatí, jakmile budou mít praci. K tomuto kroku donucuje nás povinnost a zodpovědnost. Doufáme, že nám bude všude porozumněno a žádoucí pomoc poskytnuta.

Tiskový výbor „Dělnických Listů.“

Dělnické listy: orgán Mezinárodní dělnické jednoty v Americe. Cleveland: International Workingmen Ass´n of America, 31.03.1894, č. 22