Spis předložený ministru orby ve věci bratrské pokladny sepsaný na táboru lidu v Mostě 16.června 1906

„My, shromáždění horníci v počtu 20 000 na schůzi hornictva, konané v Mostu dne 16.června 1906, vznášíme tímto na sl. c. k. Ministerstvo orby tuto žádost: Horníci, zaměstnaní v obvodu bratrské pokladny se sídlem v Mostě, porokovavše na schůzích o poměrech pojistných tohoto ústavu, nabyli přesvědčení, že jak oddíl pro nemocenské pojišťování, tak proti úrazu a stáří neodpovídá této třídě pracovní. Rovněž neodpovídá ani zákonu o nemocenském pojišťování z r.1888, číslo 33. ř. z. A zákonu o br. Pokladně ze dne 28.července 1889, č.127. Tím méně odpovídají stanovy tohoto ústavu, následkem čehož žádáme sl, c. k. Ministerstvo orby o tyto hlavní změny: 1.Čl.8. Stanov br. Pokladny neodpovídá čl.12 zákona o okr. Nemocenských pokladnách, neboť v čl.12. zákona o okr. Nem. Pokl. zaručují se členům práva s plnými požitky po dobu 6 neděl, kdežto v čl.8 stanov br. Pokl. se praví, že může se to státi pouze za souhlasu výboru.

2.Čl.13. Stanov následkem inkompetence i přes nejnovější obsah musí být změněn. 3.Ku čl.24. Stanov uvádíme následující: Ministerstvo orby nechť nařídí, by za uplynulé desetiletí byla vypracována správná technicko-matematická bilance dle zákonitých předpisů obsažených v čl.39 a 40. ř. z. ze dne 28.července 1889, čisl.127 a dle objevivšího se stavu jmění nechť se jmenovaný článek upraví. Předpokládáme, že když dle stavu jmění v roce 1892 mohla býti stanovena běžná provise a zároveň ustanoveno, že běžný příspěvek dostatečným se objevuje i k nepředvídaným závazkům jmenovaného ústavu dle čl.86. stanov, tím více že objevuje se správným požadavek zvýšení provise dle výkazů z r.1905. Plným právem žádali horníci již několikráte o provedení změny stanov týkající se čl.24., ale až dosud bezvýsledně. 4.Čl.84 odst.7. byl vždy největším kamenem úrazu, jednalo-li se o jakoukoliv opravu stanov, neboť dle jeho znění jsou veškerá práva majitelů dolů vyhrazena, což se nesrovnává se zákonem o br. Pokl. čl.18. odst.2. Dosud byly tímto způsobem podány návrhy dva, které ve valných hromadách byly právoplatně přijaty, ale na pokyn horního hejtmanství pražského zastaveny. Za tímto účelem žádáme sl. c. k. Ministerstvo orby o okamžité zrušení nařízení horního hejtmanství pražského, by zaručila se tím práva, dle kterých se valná hromada řídit má. Z důvodů, že počet členstva přechodního od r.1892 do r.1904, tudíž za dobu 12 let o 5317 osob klesl a naopak reservní fond z 2 556 509 K 86 h za tu samou dobu na 12 670 917 K 58 h stoupl, jest nejlepším důkazem, že za opakovaného úrazu by přechodní členstvo úplně vymizelo, co zatím reservní fond by dvojnásobně vzrostl.

Ze shora uvedených důvodů žádá hornictvo pod br. Pokladnu v Mostě náležející Ministerstvo orby za odstranění nesprávného jednání při jmenovaném ústavu, a to zrušením tabelního systému a sloučením horníků do jedné třídy.

Horníci nebudou nikdy předpojatí a uklidní se, když v těchto směrech náprava se stane. V případě opačném jsou hotovi obětovati vše a nehrozí se boje, nechť přinese následky jakékoliv. V Mostě, dne 7.července 1906.

František Kubínek, Josef Písařovič, Antonín Řehoř, František Podolka“