U MC CORMICKA A V CHICAGSKÝCH ULICÍCH 4.KVĚTNA 1886

Očekávalo se, že u dílen McCormickových strhnou se opětné boje, však očekávání to se nesplnilo. Na policejní stanici donesla se zpráva, že lid chce podniknouti útok na stanici ulice Hinman a Ebersold poslal tam ihned posilu. Útok slibovaný však podniknut nebyl.

Včera odpoledne strhla se též rvačka mezi dělníky a policisty na rohu Brown a 18 ulice. Lid chtěl vniknouti do barvírny Gary, Ogden a Bartíka, kterou hájilo několik zvláštních strážníků. Ti však byli zatlačeni brzy zpět a musela být přivolána pomoc. V tom přijely sem dva policejní vozy z ulic 12té a Hinman. Koně byli pokryti pěnou, neboť cesta ze stanice až na místo boje vykonána byla v několika krátkých minutách. Aniž by byli seskákali s vozů, namířili a vypálili nad hlavy shromážděného lidu, chtějíce jej takto rozehnati. Strážník Small vrhl se mezi lid, chtěje pronásledovat, vůdce vzbouření toho, však brzy byl obklopen přáteli pronásledovaného a bylo by se mu zle vedlo, kdyby ostatní strážníci nepřispěli mu ku pomoci. Jeden Polák namířil revolver na hlavu Sparkse, však zhrocen byl k zemi ranou, kterou mu jeden policista klackem do hlavy zasadil. Strážník Granger byl kamením téměř umlácen, tak že krváceje klesl k zemi a jen s těží byl vybaven a odvezen na stanici. Rozčilení na všech stranách jest veliké a očekává se, že Chicago stane se dějištěm krvavých scén.

Včera oznámeno bylo policejnímu chefovi Ehersoldovi, že policejní stanice ulice Hinman a dílny McGormickovy mají býti vyhozeny dynamitem.

Včera večer odbývala se na rohu 18. ul. a Centre ave. schůze živlů podvratných u kteréžto příležitosti přišlo opět k srážce. Dva na pohled zcela mírumilovní občané náhle vstoupili v kruh rozlíceného davu a nabádali k mírnosti a vystřihání se všelikých násilností. — Pojednou jako když se jiskra mezi lid hodí, vzplanula zášť proti jednomu z těch dvou neznámých, neboť prohlásilo se, že jsou to dva tajní a lid chopiv se revolverů a cihel počal útočili na oba. Rána padala na ránu a jeden z oněch cizinců prchaje po Centre ave. směrem ku 22. byl na několika místech zraněn a krev řinula se mu zejména ze záhlaví tak, že klesl. Tu přiskočilo několik výrostků a skopali jej děsně. Neznámý, prý Němec, sebral poslední své síly a utekl se do domu jednoho Čecha, odkud si jej dav opět vyvlekl a znovu jej pronásledoval, šat na něm roztrhav. Konečně dostavila se policie ujmula se těžce zraněného, začež uvítána byla kamením a kulemi. Lid byl rozprášen a policista James Bullman zraněn. V okolí rozbita byla okna a budka policejní. Druhého cizince prý pronásledoval lid až na Allport ulici. Zatčen nebyl nikdo.

Amerikán: týdenník pro politiku, poučení a zábavu, Chicago, 12.05.1886