VÁŽNÉ SLOVO K SOUDRUHŮM! (1893)

Ku konci starého a při počátku nového roku jest třeba promluvili ku spolkům Mezinárodní Dělnické Jednoty a vůbec ku všem soudruhům též v záležitosti časopisu ,,Dělnických Listů.“

Soudruzi! Nám v New Yorku uloženo bylo většinou spolků M. D. J. za povinnost, založit, řídit a finančně spravovat orgán „Dělnické Listy.“ My jsme povinnost tu přijali a uložený nám úkol s největší svědomitostí, poctivostí a hospodárností vykonávali a slibujeme tak činit i nadále. Zároveň ale očekáváme, že v tomto společném díle budeme též všemi spolky a všemi opravdovými soudruhy vydatněji než až dosud podporováni. „Dělnické Listy “ nejsou podnikem jednotlivců, ani jediného spolku, nýbrž celé M. D. J., veškerého pokročilého dělnictva českého v  Americe a proto jest povinností všech jmenovaných, by je všemožně podporovali: předplácením, hledáním nových odběratelů, finančními i literárními příspěvky. Dělnický časopis může plnit svůj úkol a účel jen tehdy, když je hojně čten, když má hojného rozšíření a když je dostatečně podporován. V tomto smyslu je tedy dluženo všem co nejvíce pracovati a přičiniti se!

Některé spolky a někteří soudruzi poskytli již „Dělnickým Listům“ značné podpory ve všech ohledech, začež jim buď vysloven dík; jiné spolky zase a mnoho soudruhů neučinili pro ně dosud ani toho nejmenšího! K těmto posledním, obracíme se se slušnou žádostí, by morální i hmotné podpory svému orgánu neodpírali!

Soudruzi! „Dělnické Listy“ měly od počátku návrhu na jejich založení až po dnešní dobu snad ty největší překážky, obtíže a nepřátelství k překonávání, jakých jen kdy český dělnický list nalezl. Byl to zápas těžký, nerovný. Protivníci založení orgánu pracují všemi prostředky ku zničení jeho; tajný boycott je proti němu prohlášen a tajně! veřejně prováděn. Pracuje se proti němu hanebnými lžemi, pomluvami, intrikami a když to vše nepomáhá, zakládají se proti radikálním vzdělávacím spolkům a proti Mezinárodní Dělnické Jednotě tak zvané „ Socíalně-dělnické volební spolky“ a sekce, jen aby se naše spolky a M. D, J. rozbila a tím „Dělnické Listy“ ztratily svou oporu. To děje se ze msty a na podnět těch samých lidí, kteří v Mezinárodní Dělnické Jednotě dohráli svou smutnou rolí a kteří na konferenci v Chicagu a od té doby neustále se snaží Jednotu rozeštvat, rozbít a její orgán zničit.

Mimo to letošní nedostatek práce a hrozná bída velice škodí nově založenému listu našemu. List se všeobecně líbí, jak dopisy ze všech stran na redakci zasílané dokazují. Soudruzi by „D. L.“, rádi předpláceli a finančně podporovali, ale mnozí nejsou vstavu pro velkou bídu.

Můžeme směle říci, že kdyby panovaly jen poněkud normální výdělkové poměry jako jiná léta, že by se „Dělnické Listy“ vzdor tomu, že nemají žádné ohlášky a žádný příjem mimo předplatného, samy udržely a že by měly brzo takové rozšíření jako dosud žádný dělnický list v Americe. Ale ta děsná bída nedovoluje všem těm, kterým se list líbí, také předplatiti a podporovat ho. Ta průmyslová krise přivedla již jiné starší listy až na pokraj úpadku, není se tedy co divit, když náš mladý list za těchto poměrů a při té hanebné protiagitaci ze dvou stran, apeluje ku své straně, k M. D. J. o pomoc!

Soudruzi! Předplatné za dosavadních poměrů nestačí na krytí výdajů a proto musí list být podporován mimořádnými příspěvky. Pořádáním zábav a dobrovolných sbírek může každý spolek sehnat jakousi hřivnu ku podpoře svého orgánu. Z dosud vydaných čísel všichni, poznali, že „Dělnické Listy“ jsou listem dobrým, nejlepším, jakého kdy české dělnictvo mělo. Dobré, poučné a zásadní látky nalezne v nich čtenář více než v jiných také dělnických denních listech za celý týden. To když se uváží, musí uznat každý, že orgán M. D. J. jest i dost laciným. Ne velkost papíru, potištěného nesmysly a inseráty, nýbrž hodnota četby rozhoduje o dobrosti časopisu.

Soudruzi, hleďte tedy podporovat a udržet svůj časopis za každých okolností. Hlavně jedná se o udržení ho po dobu nynější tísně, t, j. asi do jara. Až se poměry zlepší, budou moci sta dělníků list předplatit a on udrží se pak sám svým předplatným. Bylo by to hanbou a smutným vysvědčením pro tolik spolků, pro M. D. J. a pro celé české dělnictvo v Americe, aby si nedovedlo udržet jediný týdenní a dobrý časopis, když v Čechách každé okresní město téměř si udrží za horších ještě poměrů svůj dělnický list. My v New Yorku chceme vykonávat svůj úkol svědomitě a mimo těch starostí a práce, jež jsou s vydáváním listu spojeny, chceme přispívat též svou hřivnou dle možností jako ostatní soudruzi.

Přátelé! Dobrý dělnický časopis jest za dnešních poměrů jedinou a tou nejlepší zbraní dělnictva na obranu proti jeho četným nepřátelům, nenechte si ji tedy vyrazit z rukou svých. Pamatujte, co to stálo za práci, než se vám podařilo domoci se takového neodvislého časopisu!

Tím myslíme, že bylo řečeno dost. Konejte všichni svou povinnost, tak jako my je konáme a konat dále budeme a list náš bude vycházet a nabádat, povzbuzovat, hájit a poučovat všude, kde toho potřeba.

Máme jen jediné přání a sice, aby žádost naše přijata byla všude tak poctivě a vážně, jako my jí všem předkládáme a aby nezůstala marna!

Dělnické listy č.9, 30.12.1893