VEŘEJNÁ SCHŮZE ANARCHISTŮ V GRAND CROSSING 19. SRPNA 1894

Anarchisté z Grand Crossing se solidárně účastnili přednášky Neodvislé Mezinárodní Omladiny v Chicagi dne 19. srpna 1894, aby pak vyzvali chicagské anarchisty k výletu na veřejnou schůzi mstního ČDVS v Grand Crossing, který se konal odpoledne. Zpravodaj o tom píše následovně:

Po ukončení jeho řeči byla, některými soudruhy přednešena žádost, by soudruzi se dostavili do veřejné schůze v  Grand Crossing. Do výše jmenovaného městečka jsme se dostavili okolo třech hodin odpoledne, kdež již tamnější soudruzi nás očekávali. Načež pak hned soudruhem Veselým zahájena schůze. První se ujal slova soudruh Vaněk, jež ve své přes hodinu trvajicí řeči líčil chyby jichž se dělnictvo ve své nevědomosti dopouští, poukázav při tom na minulý velký strike A. R. U., kde lid, jsa beze zbraně, musel se pro nic nechat tlouci a stříleli od pochopů kapitalismu. Lid, chcedi bojovat, musí vědět kdy a jak aneb kterak se má bránit; kdo však se chce stavět proti kapitalismu s práznýma rukama, ten raděj si může sednout doma, neboť jen málo klackářů postači velké množství neozbrojeného lidu rozehnat a tím se jen dobré věci škodí, jelikož tím se málo kdo pro věc nadchne ale spíše se zarazí. V  závěrku své řeči apeloval jmenovaný soudruh na muže, by do dělnických schůzí přiváděli též své manželky a dítky.

Druhým řečníkem byl soudruh A. Dudáček, který ve své jádrné řeči udržoval posluchače v stálém nadšení. Řeč jeho se točila okolo politikářů, Pullmana a kněžstva, které docela správně postavil co jednu sorganisovanou bandu, kteráž jen dělnický lid v blbství a v bludu udržuje, by nikdy k rozumu nepřišel a stále jen pro tu línou bohatou chátru otročil.

Po soudruhu Dudáčkovi mluvil soudruh Antonín Kyp, jenž rozbíral člověka v minulosti a člověka v přítomném čase, jakož i vývoj veškerých věd až po nynější dobu. Zmíněný soudruh vylíčil jak dřívější pračlověk vypadal, jak se odíval, čím se živil, jaké práce vykonával, jaké příčiny jej nutily k dálšímu přemýšlení; zkrátka, jaké velké změny se na člověku díli během těch několika tisíciletí, nežli dospěl na svůj nynější stupeň svého vývinu. Dále poukázal na primitivní nástroje nimiž si též primitivní člověk ku zlehčení své existence pomahal a poukázal pak na naše nynější parní a elektrotechnické stroje, které by byly velkým dobrodiním, jen kdy by patřily celku. Zkrátka řečeno, soudruh Kyp, se svou vědeckou přednáškou se velice zalíbil a může mít dobrou naději stát se dobrým dělnickým řečníkem.

Poslední vystoupil soudruh V. Rod, jenž v kratší řeči poukázal na malobchodnictvo a malé majetníky, jak moloch kapitalismu, jež mezinárodně sorganisován je, je požírá, neboli o jejich dlouholeté úspory v nivec přivádí, a ten maloobchodník aneb baráčník, ne aby o svém stavu přemýšlel, ale on zrovna jako velkokapitalista, proti uvědomělému dělnictvu v  odpor se staví.

Vzalo by to mnoho času i místa, každou řeč jednotlivého soudruha doslovně citovat; toliko uvádím ještě, že tato veřejná schůze v Grand Crossing, jež tamnějším Čes. Děl. Vzděl. Spolkem svolaná byla, byla dosti četně navštívena.