VYJÁDŘENÍ ANARCHISTŮ KE STÁVCE TEXTILÁKŮ V SEMILECH (1910)

Stávka textilníků u firmy Prokop a spol v Semilech je skončea. Plných 8 týdnů trpkého boje muselo postoupiti dělnictvo. Jak již jsme několikráte referovali, byl tento vlastenecký buržoa štván proti stávkujícím různými „přítelíčky“ dělnictva a zapřísahal se, že nepovolí stávkujícím ani na píď. Dovolával se nejen pomoci vlasteneckých veličin a institucí, nýbrž i všech českých průmyslníků oproti svému dělnictvu. Spoléhal také v jednu, námi již častokráte jmenovanou politickou stranu, která také ve svých krajinských orgánech zahájila palbu proti stávkujícím. Jest samozřejmé, že za takovýchto okolností stávkující dělnictvo mělo boj nutně stížený, ba přímo zoufalý. Neorganisováno, opuštěno ode všech politických stran – mělo dělnictvo malé vyhlídky na vítězství.

Dnes po 8 týdnech boj skončen s částečným úspěchem stávkujících a dělnictvo nastoupilo práci za následujících podmínek: 4% přídavku na strije v šířce 120 cm, v paprsku, na stroji přes tuto šířku přidáno 6%. V sobotu končí práce přesně v 5. hodin odpoledne. Žádnému dělníku nesmějí být přiděleny 4 stroje, nýbrž nanejvýše 3. Na 1.května není dělnictvo nuceno pracovat.

Stávka skončena, avšak pravý boj o činnost dělnictva u firmy Prokop musí se teprve probudit. Stávka tato byla jistě dobrým poučením pro stávkující, kteří v kritické chvíli nejlépe poznali své přátele i nepřátele. Nebýti vydatné pomoci našich organisací a jednotlivců, museli by nevyhnutelně v tomto nerovném boji podlehnouti.

Vzdor však vítěsztví není zaručena možnost nového úporného boje a proto voláme včasně všechno dělnictvo k povinnosti: Nyní jest na vás, byste do jednoho přistoupili k Dělnické textilní jednotě v Králově Dvoře, což může vám zaručititi kýžené vítěsztví v příštím boji. Svoláme v brzku řadu schůzí o účelu neutrální odborové textilní organisace. Doufáme, že dělnictvo do posledního muže, ženy a dívky, přistoupne ku této organisaci, jež osvědčila se co jediný přítel v nouzi stávkujících. Všem, kteří podpořili tuto stávku jakýmkoli způsobem, vzdáváme srdečný dík. Nezapomenem!

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1910)