ZAKÁZ PROTIKLERIKÁLNÍHO TÁBORU LIDU VE SMEČNĚ U KLADNA 18.10.1908

Horlivým přítelem klerikálů je slanský hejtman Schaller, který soustavně zakazuje protiklerikální projevy, pořádané našimi kamarády ve Smečně. V neděli 18. října 1908 mínili kamarádi uspořádati tábor lidu na náměstí s programem: „Podstata a rozpínavost klerikalismu“ – černý hejtman však tábor zakázal, „poněvadž jeho uspořádáním jeví se býti veřejné blaho ohroženo“. Po celých Cechách pořádají se protiklerikální tábory s podobnými programy – jen v pašalíku slanského hejtmana by ohrozily veřejné blaho. Jestli se klerikální hejtman domnívá, že podobnými zákazy uchrání ve svém okrese vládu tmy proti světlu, je hrozně na omylu, neboť povzbudí jen pokrokové občany svého okresu, aby tím horlivěji zápasili proti spojeným klerikálům a prkenným byrokratům na Slánsku.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

VZPOMÍNKOVÁ OSLAVA DESÁTÉHO VÝROČÍ POPRAVY ANARCHISTY FRANCISCA FERRERA NA SEVERU (1919)

Desáté výročí mučednické smrti průkopníka moderní školy Francisca Ferrera vzpomenuto „Svazem socialistických bezvěrců“, způsobem opravdu důstojným. Obzvlášť havířský sever stál oslavám v čele. Byla to neděle 12. října 1919, která věnována této vzpomínce.

Z dolů v revíru Lomském vlály černé prapory, rovněž tak z budovy české školy v Lomu, mnoha domů soukromých a z místnosti spolku bezvěrců.

Schůze konány: V Oseku, kde referovali učitelka Jedličková a Čeněk Korber, v Lomu referovala opět Jedličková, v Růžodole u Mostu referoval Čeněk Korber, v Duchcově referoval Ing. Jaroslav Štych, v Hostomicích, v Břežánkách a Mostě referoval Klement.

V neděli večer uspořádal spolek bezvěrců v Lomu slavnostní akademii, která zahájena proslovem Čeňka Körbra, načež následoval živý obraz představující Ferrera z hrobu vystupujícího, kynoucího rukou dvěma alegorickým postavám nesoucím heslo „Pryč od Ríma“, na druhé straně alegorická postava Svobody vyháněla od hrobu Ferrerova postavu pátera jezovity. Ostatní vybraný program obstarán byl ze dvou třetin školními dítkami.

V Praze konána v pondělí 18. srpna 1919 společná veřejná schůze Volné Myšlenky a Svazu socialistických bezvěrců, na níž promluvil o Ferrerovi př. Dr. Theodor Bartošek, jehož řeč přinášíme ve stručném výlahu na předním místě našeho listu. Za „Svaz socialistických bezvěrců“ promluvil krátce přítel redaktor Čeněk Korber. Schůze byla velice četně navštívena a její průběh byl skutečně slavnostní a pietní.

Volná myšlenka: časopis volných myslitelů českých, 19.10.1919

ZALOŽENÍ SKUPINY VOLNÝCH MYSLITELŮ V KOPISTECH (1921)

Konečně je možné se veřejnosti českého lidu pochlubiti jedním dobrým a nevyhnutelně nutným skutkem. Po usilovné práci některých našich snaživých bratří založena jest u nás v Kopistech skupina Volných myslitelů, která ma sídlo u bratra Antonína Horny.

Ustanovující schůze skupiny se konala 11. prosince 1921 a pro začátek měla veliký význam. Doufáme, že skupina nalezne u celé české veřejnosti pochopení, lásky a zmohutní. Kdo nejsi ještě v podobné organisaci členem a jsi bez církve, přistup k nám

Skupina naše béře si za úkol býti dobrým prostředníkem i rádcem lidem, kteří z církve vystoupili a nemají nikde opory. Často je slyšeti slova, která zabolela naše dobré hochy: „ Z církve vystoupit nás vyzvali adále se o nás nikdo nestará.“ Skupina naše bude se všemožně snažiti, aby přišla rdou i pokyny každému stoupenci vstříc. Lidem nepracujícím chce poraditi, a v případě případě potřeby i pochůzkou posloužiti.

Veškeré důležité infomace zodpoví bratr Pavlíček Václav, jakož i nově ustanovený výbor:

Zajíc František – předseda

Štorek Jan – místopředseda

Pavlíček Václav – důvěrník

Hora Václav – místodůvěrník

Jelínek Josef – jednatel

Zíta František – pokladník

Andrle František – člen výboru

Venclíček Antonín – člen výboru

Lukáš Antonín – revisor

Lanc František – revisor

Zápisné celorodinné 1 Kč, celorodinný měsíční příspěvek 1 Kč. Schůze členské se budou konati v ten měsíc, který má pět neděl, vždy pátou neděli v 2 hodině odpolední, takže příští členská schůze koná se 29. ledna 1922 v místnosti bratra Antonína Horny. První výborová schůze v sobotu 17. prosince 1921 o pů 8 hodně večer.

Bratři, upozorňujme jeden druhého na tuto organisaci při každé příležitosti, protože jsou lidé, kteří tento upozorňující článek nebudou čísti, nejsouce horníky.

S pozdravem Volnosti Zdar! Za výbor jednatel Václav Pavlíček.

SJEZD SVAZU PROLETÁŘSKÝCH BEZVĚRCŮ (1929)

Sjezd Svazu proletářských bezvěrců se konal ve dnech 30. března až 1. dubna 1929 v Lidovém domě v Praze – Michle, na které byli zvoleni co předsednictvo svazu:

 • Vobořil Bohuslav – Praha II
 • Vydrová – České Budějovice
 • Koželka – Teplice
 • Barták – Brno, Husovice
 • Kobáč – Trnava, Slovensko

Dále byla zvolena komise svazu ve složení:

 • Korber Čeněk
 • Beran
 • Moutelík – Nusle
 • Paulus – Brno, Židovice
 • Vaňásek – Lom
 • Chylík – Praha VIII
 • Vacek – Ústí nad Labem
 • Riedl – Mladá Boleslav
 • Šlechta – Tábor
 • Kačmařík – Ostrava
 • Novák – Čáslav