ZPRÁVA O ZALOŽENÍ ANARCHISTICKÉHO DRUŽSTVA DĚLNICKÁ JEDNOTA POTRAVNÍ „BUDOUCNOST“ V MOSTĚ (1892)

Dělnická jednota potravní „Budoucnosť“ a spolek pro zaopatřování bytů pro Most a politický okres mostecký ustavil se 3. dubna 1892 v hostinci „U zlatého anděla“ v Mostě. Zvoleni byli do výboru členové: Karel Vysušil za ředitele, Jan Horálek za náměstka; za přísedící: Josef Jindra, František Kyhus, František Podolka. Členové přijímají se písemně u Karla Vysušila v Mostě, Plynová ulice čís. 7. a u Jana Horáčka, Jizerní ulice. Žádáme ze hojný přístup ku spolku.

ZALOŽENÍ OBČANSKÉ VZDĚLÁVACÍ JEDNOTY „OSVĚTA“ V SOBOTCE (1894)

Občanská vzdělávací jednota „Osvěta“ pro politický okres jičínský se sídlem t. č. v Sobotce měl ustavující valnou hromadu, která se odbývala dne 1. dubna 1894. Celkem se přihlásilo 33 členů. Do správního výboru zvoleni byli : Václav Ort za předsedu, František Hofmann za místopředsedu, Josef Pařík za jednatele, Václav Slavík za pokladníka, Václav Kafka za účetního, Antonín Emík za knihovníka. Do výboru dále zvoleni: Jan Neumann, Jan Kalvach, František Dědek. Náhradníci: Jan Dědek, František Kozák, Josef Srb. Revisori účtů: Josef Knob, Josef Srb mladší, Jan Drholec. Ctěné bratrské spolky žádáme zdvořile o darování nějakých knih, které mají zbytečné, začež jim předem vzdáváme srdečný dík a voláme hřímavé „Na zdar!“ Václav Ort, t. č. předseda, Josef Pařík, t. č. jednatel.

ZALOŽENÍ SKUPINY VOLNÝCH MYSLITELŮ V KOPISTECH (1921)

Konečně je možné se veřejnosti českého lidu pochlubiti jedním dobrým a nevyhnutelně nutným skutkem. Po usilovné práci některých našich snaživých bratří založena jest u nás v Kopistech skupina Volných myslitelů, která ma sídlo u bratra Antonína Horny.

Ustanovující schůze skupiny se konala 11. prosince 1921 a pro začátek měla veliký význam. Doufáme, že skupina nalezne u celé české veřejnosti pochopení, lásky a zmohutní. Kdo nejsi ještě v podobné organisaci členem a jsi bez církve, přistup k nám

Skupina naše béře si za úkol býti dobrým prostředníkem i rádcem lidem, kteří z církve vystoupili a nemají nikde opory. Často je slyšeti slova, která zabolela naše dobré hochy: „ Z církve vystoupit nás vyzvali adále se o nás nikdo nestará.“ Skupina naše bude se všemožně snažiti, aby přišla rdou i pokyny každému stoupenci vstříc. Lidem nepracujícím chce poraditi, a v případě případě potřeby i pochůzkou posloužiti.

Veškeré důležité infomace zodpoví bratr Pavlíček Václav, jakož i nově ustanovený výbor:

Zajíc František – předseda

Štorek Jan – místopředseda

Pavlíček Václav – důvěrník

Hora Václav – místodůvěrník

Jelínek Josef – jednatel

Zíta František – pokladník

Andrle František – člen výboru

Venclíček Antonín – člen výboru

Lukáš Antonín – revisor

Lanc František – revisor

Zápisné celorodinné 1 Kč, celorodinný měsíční příspěvek 1 Kč. Schůze členské se budou konati v ten měsíc, který má pět neděl, vždy pátou neděli v 2 hodině odpolední, takže příští členská schůze koná se 29. ledna 1922 v místnosti bratra Antonína Horny. První výborová schůze v sobotu 17. prosince 1921 o pů 8 hodně večer.

Bratři, upozorňujme jeden druhého na tuto organisaci při každé příležitosti, protože jsou lidé, kteří tento upozorňující článek nebudou čísti, nejsouce horníky.

S pozdravem Volnosti Zdar! Za výbor jednatel Václav Pavlíček.

ZPRÁVA Z VALNÉ HROMADY VŠEOBECNÉHO DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU V ERVENICÍCH (1891)

Všeobecný dělnický vzdělávací spolek v Ervenicích odbýval 11.října 1891 valnou hromadu ve které zvoleni do výboru: Jan Šotner, předsedou, P. Jechura a J. Beichman, náměstky, J. Macourek а V. Hauer, jednateli, dále Körner, Martínek, Rosenbaum, Rydvan, Beneš, Růžek a L. Turek. Knihovníky ustanoveni Jan Vildman a Josef Růžek.

VALNÁ HROMADA JEDNOTY ŽEN A DÍVEK V SOUŠI (1902)

Ženský spolek anarchistek Jednota žen a dívek v Souši konala 26. ledna 1902 valnou hromadu v hostinci Kubelky. Funkcionářky spolku podaly zprávy z celoročního fungování spolku.

Do nového výboru zvoleny anarchistky:

KOHOUTOVÁ Filoména – předsedkyní

HAUFOVÁ Magdaléna – místopředsedkyní

ČADOVÁ Josefa – jednatelkou

PÁNKOVÁ Anna – pokladní

SRPOVÁ Kateřina – účetní

JANSKÁ Růžena – knihovnicí

CMÍRALOVÁ Cecílie – správkyně domu

PILNÁ Anna – přísedící členka výboru

HOLUBOVÁ Josefa – přísedící členka výboru

STRUŽKOVÁ Barbora – přísedící členka výboru

TRHLÍKOVÁ Marie – přísedící členka výboru

OUTERSKÁ Marie – přísedící členka výboru

TESAŘOVÁ Josefa – náhradnice ve výboru

BARTOŠOVÁ Anna – náhradnice ve výboru

DRAGOUNOVÁ Marie – náhradnice ve výboru

BARTŮŇKOVÁ Barbora – revisorka účtů

MAUEROVÁ Karolína – revisorka účtů

KABELKOVÁ Marie – revisorka účtů

VALNÁ HROMADA JEDNOTY ŽEN A DÍVEK V SOUŠI (1903)

Ženský spolek anarchistek Jednota žen a dívek v Souši konala 10. ledna 1903 valnou hromadu. Funkcionářky spolku podaly zprávy z celoročního fungování spolku.

Spolek konal 1 řádnou a 1 mimořádnou valnou hromadu, 12 schůzí měsíčních a 12 výborových, 3 mimořádné výborové schůze, 1 schůzi důvěrnou a 5 svolaných na základě shromažďovacího zákona, mimo to uspořádal spolek 4 přednášky.

Co se týče výdajů a příjmu spolku: přijato 647 korun a 64 haléřů, vydáno 620 korun a 88 haléřů, zbývá na rok 1903 26 korun a 76 haléřů.

Do nového výboru zvoleny anarchistky:

KOHOUTOVÁ Filoména – předsedkyní

ČERVENKOVÁ Františka – místopředsedkyní

ŠKUDRNOVÁ Johana – pokladní

KOŠŤANSKÁ Barbora – účetní

SRPOVÁ Kateřina – knihovnicí

dále pak 6 členek výboru, 4 náhradnice a 3 revisorky. Spolek čítal 34 členek. Spolková místnost se nacházela u Čeňka Smoly v Souši.

ZALOŽENÍ ANARCHISTICKÉHO ŽENSKÉHO SPOLKU JEDNOTA ŽEN A DÍVEK V SOUŠI (1901)

Místní anarchistky v Souši (německy Čauši) založili čistě ženský spolek Jednotu žen a dívek v Čouši. Ustanovující schůze se konala 25. srpna 1901 ve tři odpoledne v hostinci pana Kabelky v Souši. Schůzi zahájila anarchistka Barbora Košťálová. Bylo zvoleno předsednictvo schůze a k shromážděným ženám a dívkám promluvil místni anarchistický předák Antonín Maixner. Následovalo předčítání stanov a do spolku se ihned přihlásilo 28 členek. Do výboru Jednoty zvoleny anarchistky:

LEDAJAKÁ Marie – předsedkyní

BARTŮŇKOVÁ Barbora – místopředsedkyní

KOŠŤÁLOVÁ Barbora – jednatelkou

KABELKOVÁ Marie – pokladnicí

HAUFOVÁ Magdaléna – účetní

VĚTROVCOVÁ Anežka – knihovnicí

HARTMANOVÁ Matylda – správkyní domu

HOLUBOVÁ Josefa – přísedicí členka výboru

ČADOVÁ Josefa – přísedicí členka výboru

NOVÁKOVÁ Johana – přísedicí členka výboru

SEDLÁKOVÁ Barbora – přísedicí členka výboru

CMÍRALOVÁ Cecílie – přísedicí členka výboru

DRAGOUNOVÁ Marie – přísedicí členka výboru

Ve volných návrzích se členky usnesli, že se měsíční členské schůze budou konat první neděli a výborové každou druhou neděli v měsíci. Dále usneseno do spolkové knihovny odebírat časopis „Ženský list“ a anarchistický časopis „Matice Dělnická“ vydávaná anarchistou Janem Opletalem.

ČTENÁŘSKO ZÁBAVNÍ SPOLEK „OMLADINA“ V SOUŠI U MOSTU

Kalendáři neodvislého dělnictva: na rok 1900 se dozvídáme, že i v Souši (německy Čauš), dnes zaniklá obec, která musela ustoupit těžbě uhlí působil anarchistický spolek:

Čtenářsko-zábavní spolek »Omladina» v Čouši u Mostu. Spolek založen v prosinci 1893 se 101 členem. Výborové schůze třetí neděli v měsíci. Měsíční schůze čtvrtou neděli v měsíci. Valná hromada a výroční slavnost založení vždy v prosinci; kterou neděli, stanoví spolek.

DĚLNICKÁ BESEDA V BOHOSUDOVĚ

Kalendáři neodvislého dělnictva: na rok 1900 se dozvídáme, že i v Bohosudově, dnes součást Krupky působil anarchistický spolek:

Dělnická Beseda v Bohosudově odbývá vždy první neděli každého měsíce měsíční, druhou neděli výborovou a třetí neděli rozhovorní schůzi. Valné schůze odbývají se každého půl roku. Místnost v hostinci »U černého koně“.

ZPRÁVA O ZALOŽENÍ HORNICKO A VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍHO A PODPORUJÍCÍHO SPOLKU VE SVINAŘOVĚ (1892)

Zpráva o založení odborného spolku horníky anarchistické tendence:

Spolek hornicko a všeobecně vzdělávací a podporující zahájil svoji činnosť dne 24. července. 1892 Tento nový bojovník za osvětu žádá ctěné bratrské spolky, jakož i soudruhy přátele osvěty o zapůjčení nebo darování nějakých knih, an jest nám nemožno na počátku si dostatečnou knihovnu zaříditi, což se ovšem stane, jakmile spolek nabude prostředků. Za veškerou výpomoc, jakož i za dary vzdáváme již předem dík. S bratrským pozdravem Výbor. Zásilky řízeny buďtež na Antonína Pospíšila, předsedu téhož spolku ve Svinařově, č. 42.