I.výroční sjezd České federace všech odborů (ČFVO) 1905

Česká federace všech odborů bilancovala svoje roční fungování na svém I.výročním sjezdu ČFVP, který se konal dne 5.listopadu 1905 v Lomu. Výroční sjezd byl na rozdíl od předchozích sjezdu reprezentativní a silně obeslán, zastoupeno bylo svými volenými delegáty 34 organizací. ČFVO v té době sdružovala 1600 řádných členů. Sjezd přijal resoluci navrženou Karlem Vohryzkem o další činnosti, ve které se ČFVO pokládá za revolučně hospodářskou organizaci, která prosazuje své požadavky agitací, organizováním antimilitaristického a antiklerikálního boje a zvláště potom generální stávku. Bere zřetel také na denní boj proletariátu za zlepšení jeho životních podmínek. V tomto jde hlavně o hospodářský boj, založený na taktice místních a všeobecných stávek, sbotáží a bojkotů. Sjezd také rozhodl, aby se Omladina stala přímo publikací ČFVO a vycházela dvakrát do týdne, co se uskutečnilo od roku 1906, kdy Omladina změnila název na Novou Omladinu. Dále bylo rozhodnuto, aby se okresní federace mostecká konstituovala jako samostatná federace a sekce ČFVO.

Ve volbách byl ve své funkci starostou Alois Bašus a obvodní (krajské) důvěrníky zvoleni:

Josef Švejkovský – Lom

Karel Vavroch – Smečno

Antonín Rejha – Růžodol

Julius Kadavý – Bohosudov

Antonín Řehoř – Záluží

Mezi 18ti okresními důvěrníky byl mimo jiné zvolen i Ladislav Knotek za Prahu.

Na výročním sjezdu se řešila také otázka vzahu obou federací: ČFVO a České anarchistické federace (ČAF). Sjezd ČFVO se vyjádřil v tom smyslu, že „vyslovuje k vánočnímu sjezdu (ČAF) přání, aby ČAF přistoupila za člena ČFVO.

Po ukončení sjezdu se z taktických důvodů konala důvěrná schůze ČFVO, které se účastnilo všech 34 zastoupených organizací, přijalo „Zásady anarchistického boje“, které vypracoval Ladislav Knotek.

ČFVO