Stanovy Zádruhy

 

## Čl. 1 – Název a sídlo spolku ##

„Historický spolek Zádruha, z.s.“ se sídlem na adrese: Husitská 347/97, 417 41 Krupka.

## Čl. 2 – Účel spolku ##

Spolek je nevládní neziskovou organizací, která se zabývá studiem, prezentací, podporou českého dělnického hnutí a aktivně se podílí na obnově památek a objektů souvisejících s dělnickým hnutím. Spolek je právnickou osobou.

## Čl. 3 – Činnost spolku ##

Základním účelem spolku a jeho cíli je zejména:

1. Bádání a sběr historických dat o dělnickém hnutí.
2. Prezentace získaných historických informací o dělnickém hnutí veřejnosti.
3. Organizování a účast na kulturních akcích.
4. Prezentace získaných historických dat nakladatelskou činností.
5. Prezentace spolku na internetu.
6. Podpora a obnova historických památek a objektů.
7. Kooperace spolku a jeho členů s jinými subjekty.
8. Podpora ostatních subjektů souvisejících s dělnickým hnutím.

## Čl. 4 – Členství ve spolku ##

### Přijetí ###

Žádost o přijetí do spolku může podat každá fyzická i právnická osoba, která má zájem o činnosti ve spolku a souhlasí s jeho stanovami.

Členství ve spolku je podmíněno požadavkem nebýt členem nebo členkou spolku za účelem zisku, ale ze zájmu o činnost spolku.

### Okolnosti přijetí ###

1. U zájemců a zájemkyň mladších 18 let bude požadován písemný souhlas zákonného zástupce.
2. Každý nový člen nebo členka je přijímán na zkušební dobu 12 měsíců. Během této doby je možné oboustranně upustit od spolupráce a to bez udání důvodu.
3. Každý nový člen nebo členka je při vstupu do spolku obeznámen/a se stanovami, organizací a činností spolku a písemně toto seznámení potvrdí. Pokud tak neučiní, na podanou žádost o členství nebude brán zřetel.
4. Členství vzniká usnesením statutárního orgánu, které si vyhrazuje právo o členství rozhodovat.
5. Pro to, aby se zájemce/zájemkyně stal členem/ členkou spolku, se musí zúčastnit alespoň jedné z předem oznámených schůzí spolku.

### Zánik členství ###

1. Vystoupením.
2. Vyloučením.
3. Úmrtím.
4. Zánikem spolku.

## Čl. 5 – Práva a povinnosti členů ##

### Práva členů ###

1. Účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován.
2. Účastnit se členské schůze.
3. Předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku a jeho orgánů.
4. Podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku.
5. Vznášet stížnosti, návrhy a připomínky.
6. Právo obdržet finanční příspěvek.
7. Pozastavit svoji činnost ve spolku.
8. Kdykoliv a bez jakýchkoliv sankcí či postihů upustit od členství ve spolku.
9. Finančně přispívá dle svého uvážení na chod spolku.

### Povinnosti členů ###

1. Účastnit se alespoň jednou v roce akce organizované spolkem.
2. Rozvíjet činnost spolku.
3. Řídit se rozhodnutími členské schůze a vedoucího spolku a tato rozhodnutí respektovat.
4. Dodržovat stanovy, vnitřní řád a všechny, i nově vzniklé předpisy spolku.

## Čl. 6 – Orgány spolku a volené dohlížející osoby ##

### Členská schůze ###

1. Je nejvyšším orgánem spolku.
2. Svolává ji výbor.
3. Je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina oprávněných hlasujících členů; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze.
4. Přijímá rozhodnutí veřejným hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny oprávněných hlasujících přítomných členů.
5. Svolá výbor spolku také, požádá-li o to člen spolku a to ve lhůtě do jednoho měsíce.
6. Schvaluje stanovy, vnitřní řád, další dokumenty a jejich změny, rozhoduje o zániku spolku; pro přijetí těchto rozhodnutí je potřeba 2/3 většiny oprávněných hlasujících členů spolku.
7. Volí orgány spolku.
8. Schvaluje zprávu o činnosti a zprávu o hospodaření za minulé období.
9. Přijímá nové členy, zakazuje a povoluje vystupování členů, rozhoduje o vyloučení člena.
10. Určuje činnost pro další období.
11. Rozhoduje o finančních příspěvcích a jejich využití.
12. Schvaluje požadavky na zakoupení materiálního vybavení spolku.

### Výbor ###

1. Výbor je nejvyšším statutárním orgánem spolku.
2. Funkčním obdobím výboru je tříleté období.
3. Způsob jednání statutárního orgánu: společně

## Čl. 7 – Hospodaření spolku ##

Majetek spolku vzniká z dobrovolných příspěvků členů, grantů, dotací a darů. Veškeré výdaje schvaluje členská schůze. Prostředky jsou používány na krytí: administrativně – správních výdajů orgánů spolku, služeb a prací nutných k činnosti spolku.

## Čl. 8 – Okolnosti zániku ##

O zániku spolku rozhoduje členská schůze. V případě zániku bude případný zbylý majetek po likvidaci přerozdělen na základě rozhodnutí členské schůze mezi členy spolku.

## Čl. 9 – Správní rok ##

1. Začíná 1. 7. a končí 30. 6. následujícího roku.
2. Je účetním obdobím pro interní potřeby spolku.

Stanovy schváleny na ustanovující schůzi hlasováním všech přítomných členů v Krupce.