Podpořte vydání knížky Petra Kropotkina: „Anarchismus jeho filozofie a ideál“ koupí v předprodeji.

Tato Kropotkinova knížka výjde Čechách úplně poprvé a budeme velice rádi, když nám s tím pomůžete, tím, že si ji předplatíte, potřebujeme dát dohromady náklady na tiskárnu. Rádi bychom ji vydali ke konci června.Obdobně jestliže by jste chtěli podpořit vydání i této Kropotkinovi knihy, můžete tak učinit tím, že si ji jednoduše zakoupíte v předprodeji.

Předplatné 200 Kč zašlete na účet Zádruhy: 1024164477/6100 (Equa bank) a do poznámky pro příjemce napište svoji adresu, kam vám knížku po vydání zašleme.

Nemusíte se o nic dalšího starat, shánět ji, prostě vám bude doručena do vaší poštovní schránky.

Předem moc díky za podporu a pomoc s vydáním.

PROHLÁŠENÍ SEVEROČESKÝCH ANARCHISTŮ PROTI VLASTENECTVÍ A ÚTOKŮM NĚMECKÝCH NACIONÁLŮ. ZPRÁVA Z DEMONSTRACE 7000 HORNÍKŮ V DUCHCOVĚ (1908)

Národní Listy děkují za demonstrace hornické na severu „vlasteneckému hornictvu“. Národní Listy mohou býti ubezpečeny; že hornictvo není ani trochu „vlastenecké“ a že pro „vlastence“ Národním Listům blízké má jen opovržení, poněvadž „vlastenci“ tito pomáhají hornictvo utloukati právě tak jako nacionálové němečtí.

Kdyby hornictvo bylo „vlastenecké“ a dalo se tahati za nos vlasteneckým advokátům a poslancům, bylo by již dávno veta po českém živlu na severu. Hornictvo jest socialistické a jest mu bratrem Čech i Němec, dovede však bojovati proti každé křivdě, ať pochází od Čecha či od Němce. Kdyby měšťáctvo na severu bylo české, stanovisko horníků k měšťákům by se tím nikterak nezměnilo.

Demonstrace hornické byly dílem horníků na podkladě anarchistickém organisovaných a nemají s pražským vlastenectvím ničeho společného.

Horníci ojediněle z práce jdoucí byli německými nacionály přepadáváni a týráni. Poněvadž úřady a hlavně městské policie německým zběsilců měly ve všem na ruku, ba dokonce v některých případech i přepadávané Čechy jim nadháněly, dále poněvadž čeští vlastenečtí offíciosové pro horníky nehnou ani prstem, jsouce spjati hospodářskými zájmy a zkartelováni s německými měšťáky, byli horníci nuceni pomoci si sami. A stalo se tak způsobem velice účinným.

V Duchcově na příklad demonstrovalo dne 2. listopadu 1908 na 7000 českých horníků proti německým měšťákům, surové policii a úřadům. Na náměstí konal se veliký tábor lidu, který hejtmanství v posledním okamžiku velice ochotně povolilo, ač nebyl ohlášen. Ukázalo se opětně, že moc je právem a že dělnicí by mohli dosíci velice mnoho práv, kdyby dovedli lépe uplatniti ohromnou svou moc. Poněvadž hejtmanství vědělo, že dělníci připraveni jsou na všechno a že se dále týrati nedají, bylo hned plno ochoty.

Pondělní demonstrací byla bezpečnost horníků zabezpečena. Aby dokázali, že nehodlají déle se brániti pouze slovy, vystříleli horníci na zpáteční cestě asi 1 000 ran z revolverů, ovšem z nedostatku vhodných objektů pouze do vzduchu.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

ZAHÁJENÝ BOJ O ČESKOU ŠKOLU V DOLNÍM JIŘETÍNĚ (1908)

Zahájený boj o českou školu v místě vyžaduje krajní napjetí sil všeho zdejšího občanstva. Česká škola je v době právě přítomné nejdůležitějšim naším požadavkem kulturním a sociálním – a proto je potřeba, abychom dovedli v boji vytrvat a abychom se po případě nelekali ani obětí. Také se nesmíme nechat odvrátit od svého spravedlivého zápasu špatnými příklady slabochů a lidí věrolomných!

Stalo-li se, že manželka občana, jenž také podepsal žádost o českou školu, šla prosit řídiciho učitele německé školy, aby přijal její dítky – vysloužila si tím opovržení každého řádného Čecha, její příklad však nesmí rušivě působit na náš boj.

Nedejte se zastrašil ani pověstmi o vyhazování z bytů, které jsou vždycky přehnány našimi nepřáteli jen proto, abychom byli zastrašení. Jestli se i stane, že budeme šikanováni, nebudeme ani první ani poslední, kterým se tak stalo. Jestli však vytrváme, skloní se vítězství na naši stranu tak, jako se vždy dovedlo usmáti na ty, kdož se boje nelekali a statečně v něm setrvali! Podejme si všichni ruce a vzhůru do boje za českou školu!

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

MIMOŘÁDNÁ VALNÁ HROMADA DĚLNICKÝ VZDĚLÁVACÍ SPOLEK V ÚSTÍ NAD LABEM (1880)

Dne 7.března 1880 odbýval mimořádnou valnou hromadu Dělnický vzdělávací spolek v Ústí nad Labem. Spolkové místnosti měl „U Zlatého anděla“. Předsedal ji Václav Vaic.

Do výboru zvoleni:

 • VAIC Václav za předsedu
 • VALKR Čeněk za místopředsedu
 • PILC František za pokladníka
 • ŠNAJDR J. za člena výboru
 • ANDERS August za člena výboru
 • HERCIG Ambrož za člena výboru
 • SOMMER Rudolf za revisora

Ostatní byli ve svých funkcích ponechání dle valné hromady. Avšak spolek na valné hromadě zastavil činnost na neurčitou dobu a spolkové jmění předal spolku „Pokrok“. Podle zprávy z „Dělnických listů“ spolek v červenci 1880 činnost znovuobnovil.

Václav Vaic

ZPRÁVA O ZALOŽENÍ ČESKOSLOVANSKÉHO SPOLKU „POKROK“ V SASKU ČESKÝMI ANARCHISTY (1908)

Ve Freiberku (Sasko) podařilo se usilovnou snahou několika našich kamaráddů sdružiti zdejší Čechy a tím zároveň utvořiti vzdělávací spolek. Poněvadž však ve zdejších knihkupectvích není možno sehnati české knihy a na objednávky z Čech jsme finančně slabí, obracíme se tímto na všechny kamarády, spolky a čtenáře o darování nebo půjčení nějakých knih. Laskaví dárci nech zašlou na adresu: Českoslovanský spolek „Pokrok“ Burgstrasse, restaurant „Goldener Adler“, Freiberk, Sasko.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

VALNÁ HROMADA SPOLEK „ČINNOST“ V PRAZE (1880)

Dne 11. dubna 1880 se konala první celoroční valná hromada Spolku „Činnost“ v Praze. Schůzi zahájil Norbert Zoula. Schůzi předsedal Josef Boleslav Pecka. Do výboru spolku zvoleni:

 • ZOULA Norbert za předsedu
 • KOLÁŘ za náměstka
 • PECKA Josef Boleslav za jednatele
 • NIČKE za účetního
 • HOUBA za pokladníka
 • ROZA za přísedícího

Spolková místnost se nacházela na Novém Městě v hostinci „U Hubálků“ na Karlově náměstí.

SOLIDÁRNÍ STÁVKA S PROPUŠTĚNÍM KOLEGOU V HORNÍM LITVÍNOVĚ (1908)

V přádelně Pickově vypukla v pátek 25. září 1908 stávka přádláků následkem propuštění dělníka Fischera, s nímž se ostatnich 70 přadláků prohlástlo solidárními. V sobotu se dostavili do práce 4 stávkokazi. Ředitel se zdráhá vyhověti podaným požadavkům, zejména Fischera nechce přijat zpět do práce.

Zdroj: anarchistický časopis „Zádruha“ (1908)

VALNÁ HROMADA SLOVANSKÉHO DĚLNICKÉHO VZDĚLÁVACÍHO SPOLKU „SVORNOST“ V KRNOVĚ (1880)

Dne 11. dubna 1880 konal celoroční valnou hromadu konal Slovanský dělnický vzdělávací spolek „Svornost“ v Krnově za předsednictví Františka Nováka. Spolková knihovna čítala 125 svazků. Do výboru zvoleni:

 • NOVÁK František za předsedu
 • GABLER J. za náměstka
 • TŮMA J. za pokladníka
 • DVOŘÁK K. za pokladníka
 • STANTEJSKÝ V. za zapisovatele
 • KEPPL J. za zapisovatele
 • BROŽ K. za knihovníka
 • MALLÁT Oldřich za knihovníka
 • KRYCNER Václav člen novinářské sekce
 • STENTEJSKÝ J. člen novinářské sekce
 • VOLF J. člen školní sekce
 • SKARKA Hynek člen školní sekce
 • HOLCER F. člen hosporářské sekce
 • GUTTMAN A. člen hosporářské sekce
 • NYGRIN J. za revisora
 • LIRR A. za revisora
 • SRKAL J. za revisora
 • ŠOULA M. za náhradníka
 • ANDRES J. za náhradníka
 • JELÍNEK J. za náhradníka
 • ČUJAN O. za náhradníka

Spolek byl založen v roce 1877.

USTANOVUJÍCÍ VALNÁ HROMADA POLITICKÉHO SPOLKU V PRAZE (1880)

Povolení k založení spolku od ck. Mistodržitelství bylo vydáno 16.března 1880. Dne 4. dubna 1880 se konala ustanovující valná hromada Politického spolku v Praze. Zvolen výbor spolku v následujícím složení:

 • PROCHÁZKA J. za předsedu
 • MUDRONKA Vilém za místopředsedu
 • KOLÁŘ Vratislav za člena výboru a za zapisovatee
 • KOVÁŘ František za člena výboru a za dozorce místnosti
 • KLIMENT Josef za člena výboru
 • PECH František za člena výboru
 • FLORIÁN Josef za člena výboru a zapisovatele
 • ČÁDA J. S. za člena výboru a jednatele
 • BRADÁČ za člena výboru a pokladníka
 • ZÁPOTOCKÝ Ladislav za člena výboru

Za spolkovou místnost zvolen hostinec v domě Zedníku a stavitelů pražských na Kosím náměstí č. 915-I. Spolek však neměl dlouhého trvání, protože byl již 21.září 1880 c.k. Policejním ředitelstvím rozpuštěn. V době rozpuštění spolku zastávali vedoucí funkce:

 • JONATA František jako předseda
 • PECKA Josef Boleslav jako jednatel.