Schůze osazenstva dolu Fortuna v Komořanech 25.června 1926

Dne 25.června 1926 se sešli dělníci z dolu Fortuna v Komořanech, včetně syndikalistů a členů Sdružení československých horníků. Na schůzi osazenstva dolu se sešli dělníci bez rozdílu politického přesvědčení a národnosti, aby projednali špatnou situaci dělnictva, nízkých mzdách a hrozivé nezaměstnanosti v hornickém průmyslu, o uzákonění zemědělských cel, chystaném zhoršení hornického pojištění, a také hrozivé drahotě, která ještě vzroste chystaným zdražením osobních sazeb na drahách, zdaněním cukru a dalších potravin. Zdejší osazenstvo vyzvalo dělníky z ostatních šachet k následování. Byla přijata následující resoluce:

Resoluce

Osazenstvo dolu „Fortuna“ se usnáší, že bude kráčeti po vzoru dělnictva jiných dolů a továren ku vybudování silné, jednotné fronty k odrážení náporů spojené mezinárodní buržoasie, která bez rozdílu národnosti, politické příslušnosti a náboženství – sama žijíc v blahobytu – podniká jednotný útok na hubené mzdy dělnictva a zřízenectva a hodlá i občanská práva více oklestiti.

Všecky okolnosti nasvědčují, že uchvatitelé moci nemíní souvnouti před žádnými prostředky, aby nacpali svých bezedných měšců. Uvalili cla na hlavní potřeby chudého lidu, na útraty státu zaopatřili tisíce neproduktivních lidí ve službách církví, a chystají uvalit na dělnictvo nové břemeno zvýšením nájemného, zatímco vojenská služba, která měla býti dle zákona zkrácena na 14 měsíců, zůstává v nynějším trvání.

Dělníci, protestující proti těmto břemenům v ulicích, jsou odsuzování k těžkému žaláři a poslanci, bránící tomuto zbídačení chudého lidu v národním Shromáždění, jsou vydáváni soudům k potrestání.

Této mezinárodně utvořené frontě kapitalistů lze čeliti účinně jen rovněž tak jednotnou a svornou frontou proletářů. V organisacích musí ustat spory osob, musí na stranu otázka prestyže organisací, musí býti vyhlazeny trpké vzpomínky z minulosti, musí ustoupit zájmy osob i stran pro zájem jediný a v této době kulturní, politické a hospodářské reakce zájem nejvyšší – zájem chudého a vyhladovělého dělnictva!

Ať žije mezinárodní solidarita dělnictva!

Dělníci paží i pera, následujte tohoto příkladu!