STANOVY ČESKÉ ANARCHISTICKÉ FEDERACE V AMERICE

Stanovy (pravidla) České anarchistické federace v Americe byly dle dřívější korespondence s českými anarchistickými skupinami napříč USA diskutovány a dle došlých pozměňovacích návrhu opraveny a schváleny v následujícím znění:

1)Skupiny a spolky podrževše vlastní sebesprávu (autonomii) spojí se ku intenzivnější agitační práci v organizaci již nazveme: „Česká anarchistická federace v Americe“.

2)Toto sloučení má účel: Společné akce v zápase hospodářském, šíření kulturního vědomí a tím propagování ideí bezvládně komunistických.

3)Česká anarchistická federace v Americe beře na sebe povinnost pěčovati o finanční potřeby federačního orgánu, jímž dle usnešení konference jsou „Volné listy“ v New Yorku a uveřejňovati v orgánu zprávy, jak o činnosti skupin a spolků, tak i postupu celkového hnutí.

4)Finanční prostředky opatřuje federační sdružení až do pozdějšího usnešení následovně: Příspěvky měsíční, které při 14 denním vycházení listu jsou stanoveny na 15 centů měsíčně, za každého člena. Za tento příspěvek obdrží každý člen orgán federace a letákovou literaturu, která bude vydávána dle potřeby.

5)Všechny skupiny a všichni členové federace mají stejná práva: Mohou činiti platné návrhy k účelným akcím, podavše je prostřednictvím federačního tajemníka ku dobrozdání. Každá skupina a každý člen může býti iniciatorem federace. Povinnosti k federaci mají členové společné, tak jak z pravidel federace vyplívají anebo jak je federace na přání skupin a členů prohlásí.

6)Federační organizace navazuje spojení skupin, prostřednictvím federačního tajemníka s tajemníky skupin. O součinnosti Federace s organizacemi venkovními, ať se usnáší federace od případu k případu.

7)Kvůli vzájemnému se dorozumění skupin, spolků a členů k federaci náležejících, a ku vyřizování prací spojených s dopisováním a řízením financí, ustanovují se: dopisující tajemník, pokladník a tři důvěrníci.

8)Po vzájemném šetření došlo se k náhledu, že tajemnictví federace má býti tam, kde jest vydáván federační časopis, tedy nyní v New Yorku.

9)Federační vykonavatelé: tajemník, pokladník a důvěrníci sejsou se nejméně jednou měsíčně s tiskovým výborem orgánu ku přehledu běžných prací a k úradě.

10)Tajemníci spolků a skupin zašlo po 15tém každého měsíce vákaz zaplacených příspěvků tajemníku federace a peněžní obnosy na adresu federačního pokladníka.

11)Objeví-li se toho potřeba, může federace vydati větší knihu nebo brožuru a k tomuto účelu se požádají skupiny, spolky a jedinci o upsání možných obnosů, jež se pak rozprodejem hradí.

12)Skupiny a spolky jichž tajemníci po tři měsíce nezašlou výkazů, pozbývají nároků na publikace federační, avšak vyrovnáním se jich opět nabývají.

13)Federační konference se svolává dle potřeby, na návrj skupin, spolků nebo jednotlivých členů, když připojené organizace s tímto souhlasí. Výroční konferenci svolává tajemník federace, vždy ku konci zúčtovacího roku, což bude koncem května. Dle usnesení konference ma Česká anarchistická federace v Americe zahájiti svoji činnost 1. červnem 1912. Konference se ohlásí nejméně jeden měsíc do předu v orgánu federace.

14)Návrhy na změnu těchto pravidel nebo doplňky k nim možno zasílati federačnímu tajemníku a ten je povinen předložiti tyto nejbližší příští konferenci.

15)Členy federace mimo skupin a spolků mohou býti též jednotliví kamarádi, kteří bydlí v místech, kde jim možno není ani tříčlennou skupinu utvořiti. Poplatek mesíční činí taktéž 15 centů a vyhody mají jednotlivci jako členové organizace.

16)Tendence České anarchistické federace v Americe vyjádřená zní: Zavrhnutí parlamentní politiky. Na místě ní, přímé hospodařsko-politické akce. Sociálné hospodářské seskupení dělnictva. Boj proti psychickému jařmu, každé teologické hypnózy. Vypěstění vnitřní sociálně – komunistické kultury.

17)Taktika České anarchistické federace v Americe vyjádřená zní: Všeobecná stávka, bojkot a pasivní rezistance, jejichž systematickou manifestací má býti působeno na odstranění kapitalistického režimu se všemi státem utvořenými přívěšky. Tvoření výrobních a spotřebních družstev. Výchova protivojenská, respektive pracovati, aby militarismus byl postaven do pravého světla.

Anarchistický časopis „Volné listy“ č. 10 v New Yorku, 18. května 1912