ZPRÁVA O ÚČASTI ČESKÝCH ANARCHISTŮ NA MEZINÁRODNÍ PORADĚ ANARCHISTŮ V CHICAGU K PŘÍPRAVĚ OSLAV CHICAGSKÝCH MUČEDNÍKŮ (1897)

Již po několik neděl pracováno bylo na tom, aby památka našich velkých mužů — Spies, Engel, Fischer, Parsons a Lingg — co nejskvěleji oslavena byla.

Před deseti léty popravili ti brutální nepřátelé dělnictva pět nejlepších mužů, kteří pro právo naše v slově a písmě pracovali.

Naši nepřátelé očekávali, tím že svobodomyslné hnutí utlačí, ale naopak, mocněji než před tím hledí soudruzi nevinně prolitou krev našich bojovníků za svobodu, památku mučedníků udělat nezapomenutelnou tak, že ve svých zásadách dále pracují a bojují, aby konečně světlo svobody pro všechny lidi svítilo. Samo sebou se rozumí, že zde v Chicagu bude slavnost úmrtní s největší okázalosti slavena.

Proto bylo opět dne 31. října 1897 svolána schůze delegátů všech národností pro přípravy k této slavnosti, která večer dne 11. listopadu ve staré „Vorwärts“ tělocvičně odbývána býti má.

Byl vypracován program sestávající ze 14 čísel zpěvu, hudby, básní a mezi těmi též dvou slavnostních řečí a sice: Emmy Goldmanové v německé a L. S. Oliverem v anglické řeči pronesena býti má.

Protokol byl následující: Za předsedu byl zvolen zástupce Fox a za tajemníka Appel. Schůze zahájena byla o půl desáté hodině dopoledne.

Zároveň činěny byly přípravy ku upravení hrobů. Ve čtvrtek dne 11. listopadu v 9 hodin dopoledne shromáždí se zástupci všech skupin, spolků a unií, kteří se již přihlásili a ještě se přihlásí, ve Greifově síni 54 W. Lake streets a pojedou společně ke hrobům našich mučedníků na Waldheim.

Přijat byl návrh, aby se koupil jeden veliký věnec se jmény všech zastoupených skupin. Rozumí se, že každá skupina když chce může si pořídit věnec sama a na patřičné místo jej odevzdati. Poněvadž teprve čtyřicet dollarů, se dohromady sešlo, na rozličné výdaje, byli žádáni zástupci rozličných organisací, které ještě ničím nepřispěly aby se přimluvili u své skupiny o nějakou peněžitou částku a tu samou zaslali na pokladnici pí. Lucii Parsonsovou 1777 N. Troy st. anebo na redakci „Arbeiter Zeitung”.

Čeští zástupci povolili $ 5 na společný věnec a po případě kdyby se více sešlo i více. Poněvač jest mnoho organisací pro mezinárodní slavnost 11. listopadu zastoupeno se očekává se obrovská návštěva.

Dále čten dopis od Petra Krapotkina, který sděluje, že mu není možno do Chicaga přiject a na slavnosti řečniti, poněvač chce býti v ustanovenou dobu v Londýně, ale na druhý rok bude-li možné, na nás nezapomene.

Poznámka. — Jak málo si všímá české dělnictvo hnutí, jest vidět, že pouze čtyři delegáti od dvou skupin zastoupeni byli; ačkoliv Dory Solfronková a Emma Zvonařová delegáti od dámského odboru Dělnicko Amerického Sokola velmi přátelsky od ostatních delegátů přijaty byly.

Dále se vyzývají všechny radikální organisace, aby posílaly své zástupce do schůzí.

Zároveň přijat návrh, aby každá skupina si zvolila agitační výbor, by druhé organisace jiných národností věděly na koho se obrátit a dopsat když toho nutnost vyžaduje. Též kteří dárci by chtěli nějakou dekoraci na okrášlení slavnostní síně přispěti, nechť to oznámí delegátům skupin, a ti se pak postarají na patřičné místo to dodati.

Delegáti skupiny „Družina Nové Doby” dodali adresy agitačního výboru a sice jsou to následující soudruzi: Fritz Šmolka 532 W. 18 Str, Josef Macháček 532 W. 18 Str. Václav Straka 831 Ashland Ave.

Když ještě příští schůze delegátů byla ustanovena na 14. listopadu 1897 do Greifovy síně 54. W Lake st. byla schůze skončena.

S pozdravem čeští delegáti.

zdroj: Dělnické Listy, 1897.