ZPRÁVA Z KONFERENCE ČESKÝCH ANARCHISTICKÝCH SKUPIN A ZALOŽENÍ ČESKÉ ANARCHISTICKÉ FEDERACE V AMERICE

Významným milníkem českého anarchismu v USA byla konference českých anarchistických skupin, na které bylo usneseno po dřívějších debatách založení České anarchistické federace v Americe, jejíž činnost byla oficiálně zahájena 1.června 1912. Na konferenci byly schváleny stanovy federace a federačním publikačním orgánem stanoveny „Volné listy“.

Z časopisu „Volné listy“ se o samotné konferenci dozvídáme: „Po ukončené revizi „Pravidel ČAF v Americe“ kamarád Josef Mueller vyzývá by se jmenovali funkcionáři federační. Kamarád Václav Rejsek navrhuje, aby tajemnictví federace bylo předáno kamarádům na západě, jmenovitě do Kipling v Ohio, proto, že kamarádi v New Yorku jsou přílišně zaměstnáni řízením a výpravou listu. Kamarád František Lefner připojuje se k tomuto návrhu a podotýká, že západní kamarádi mají pro tento úkol více zdatností, anto se ve federaci jimi založené stali praktickými. Kamarád A. Emr poukazuje však na to, že by nebylo praktické odloučiti tajemninctví federace od federačního orgánu. Kamarád J. Nastoupil navrhuje aby tajemnictví bylo dáno kamarádům do West Hoboken ve státě New Yorku, kdež styk s vydavatelstvem a redakcí orgánu, pro nepatrnou vzálenost je možným. Kamarád A. Emr odmítá za kamarády W.Hobokenské a odůvodňuje tím, že schopní kamarádi, jsou přílišně zaměstnáni prací výchovnou a místní agitací. Zároveň navrhuje aby tajemnictvím byl pověřen někdo ue starších kamarádů, mající v dělnickém hnutí rozhled. Kamarád Karel Weis dává návrh, aby kamarád J. Mueller převzal tajemnictví. Kamarád Mueller odůvodňuje nemožnost přijati, jsa přetížen prací administrační „Volných Listů“ a funkcemi v hnutí odborovém. Kamarád A. Emr dává návrh na kamaráda J. Nastoupila, který úřad tajemníka federačního přijal. Po kratší debatě, která se rozbředla o stanovení federačního pokladníka a důvěrníka došlo se k dohodě a stanovení následovní: Federačním pokladníkem Antonín Emr, tajemníkem Josef Nastoupil a důvěrníky: J. Mueller, František Lefner a Bedřich Bryscejn.

K závěru konference promluvili ještě následující kamarádi: Kamarád Florián Vajda promluvil asi následovně: „Kamarádi! Zdá se mi záhodno upozorniti, aby v povšechné agitaci, jakož i ve styku s lidmi indiferentními, nebylo stále opakováno jsem anarchista. Mnohý se za různých okolností chvástá: „Jsem anarchista“ – ač idee anarchismu nezná nebo nechápe. Mnohý má za to, že hodně dsné vystupování je anarchismus, ač právě opak musí býti charakteristikou stoupenců anarchismu. Sebevědomost, ráznost a slušnost. Snažme se v drobné agitaci, využíce všech příležitostí, učinit pochopitelno těm, kdo věděti chtí. Že naše snažení, směřuje ku zbudování volné společnosti, tj. Společnosti bez násilné vlády, kde každý jedinec nelezne plnou svobodu, kde uplatní se dle své vůle a schopnosti. Dospějeme-li tak daleko, tu teprve budeme anarchisty, tj. Lidmi svobodnými. Dnes jsme dosud námezdními otroky vydání libovůli kapitalistů, soudců a policie. Nuže proti tomuto násilí vedeme boj a proto se sdružujeme, abychom spojenými silami se vymanili z pordučí kapitálu!

Kamarád Václav Rejsek, poukazuje na zpátečnické snahy amerických zakonodárců, na brutalitu policie proti dělnickým schůzím a stávkářům. Poukazuje na snahu kapitalistických novinářů, soudců a jiných politikářů, kteří se snaží uplatniti názor, že anarchisté jsou zločinci. Proto jest naší úlohou abychom veřejnost o mravní a humánní ceně idejí anarchistických přesvědčili. Poukazuje jak nedostatečný je nám tisk pro agitaci, jak nutný se jeví aby náš list, alespoň týdně vycházel. Doufá, že založená federace, soustavnou agitací, v krátké době týdenní vydání listu umožní.

Kamarád Eduard Milý, pouzkazuje na těžké zápasy a obětě, jež bylo anarchistickému hnutí v USA podstoupit. Pronásledování nejen, že trvá, nýbrž stává se ještě rafinovanější. Kapitál, který zde reprezentuje vládu označuje anarchisty jako zločince a dělnictvo, které je pro svoji existenci nuceno zahájit boj stávkou, nazve anarchisty a štve naň policii a milici. Dospělo to již tak daleko, že hlásicím se k anarchismu, hrozí se vypovězením ze země. Avšak kapitál zardousením našich kamarádů v Chicagu, nezardousil idee, ty jsou vzdor všemu na postupu.

Kamarád Josef Mueller dává návrh, aby federace dnem 1. června 1912 zahájila činnost. Návrh podporován a přijat. Tajemník poukázán, skupiny, spolky a marády, ku přihlášení pozvati, což touto cestou činím. Tímto konference skončena s provoláním „Na zdar!“. J. Nastoupil, zapisovatel.

Anarchistický časopis „Volné listy“ č. 10 v New Yorku, 18. května 1912