Zprávy ze VI. sjezdu Sdružení československých horníků v roce 1925

Sdružení československých horníků čítalo na počátku roku 1924 celkem 9 566 členů, během roku vystoupilo 2 298 členů a znovu přistoupilo 711 členů, takže ke konci roku 1924 čítalo přesně 7 979 řádných členů. Úbytek značné části členstva byl zaviněn nesnesitelnou bídou hornického lidu a šířící se nezaměstnaností. Část členstva odešla do penze. Hornické listy se zabývaly silným poklesem životní úrovně hornictva v sérii článků, proto se nelze podivovat, že se stal mnohému horníkovi i členský příspěvek organizační obětí, a tak musel zvažovat, zda jej dá odborové organizaci nebo svým dětem na chleba. Přes 700 členů navracejících se do Sdružení československých horníků je naproti tomu důkazem, že za jen trochu zlepšených znovu berou dřívější lenové účast v organizačním životě.

Sdružení československých horníků se zúčastnilo Mezinárodního kongresu hornického a vyslalo na něj 10 svých delegátů, kromě toho se zúčastnilo dvou schůzí výboru hornické internacionály, kterého se za organizaci účastnil Draxl Václav. Sdružení československých horníků podniklo různé intervence u ministerstev financí a veřejných prací, hlavně co se týče hornických osad, a také společného postupu k docílení drahotního přídavku na sklonku roku. Sedm dalších intervencí provedeno při propouštění hornictva a v otázkách mzdových, sjednána například nová kolektivní smlouva s firmou R. Berndt. Jednání s těžaři se konalo třikrát, a to hlavně v otázce drahotního přídavku. Sdružení československých horníků se zúčastnilo 14 schůzí hornické koalice a čtyř schůzí uhelné společnosti „Svépomoc“. Sdružení československých horníků zastoupeno v kuratoriu lázní v Bohdanči, účastnilo se všech devíti schůzí k tomu konaných. Sdružení československých horníků vyslalo své zástupce také na devět schůzí předsedů závodních rad v severočeském revíru. Jelikož hornický dům v Mostě neměl dosud právoplatného majitele, byly i za tímto účelem konány u ministerstva veřejných prací čtyři porady.

Sdružení československých horníků pořádalo jeden sjezd, tři konference odboček, tři veřejné projevy a třináct schůzí ústředního výboru. Bylo obesláno 149 schůzí odboček. Sdružení československých horníků podalo Hornickému rozhodčímu soudu 85 žalob, v penzijních záležitostech podáno 16 a v nemocenských 42 žalob, okresní politické správě pro nesprávné zařazení do mzdových tříd 24 žalob, různých podání ke správě obcí 27, za přiznání důchodů k hornímu senátu 14, úrazové pojišťovně 19 žádostí, berním správám v záležitostech daňových 48 podání. Místních porad v nejrůznějších záležitostech uděleno 760, v 28 případech zprostředkováno členům připočtení odpracovaných let k nárokům penzijním, 59 stížností podáno v bytových záležitostech při osazování hornických kolonií.

Spoustu další agendy Sdružení československých horníků bylo učiněno prostřednictvím ústního a písemného podání v redakci Hornických listů v Duchcově.

demonstrace